Samstag, 24. März 2007

Norwegisch-Translator-Übersetzungstest meiner Diss.-Zsmfsg. -Teil 1

Dieser gespiegelte Beitrag wird hier weder überarbeitet noch werden gebrochene Links korrigiert.
Mehr» dazu in meinem Tagebuch-Zentralarchiv unter http://tb-archiv.drpagel.de/TB_2007-03-24Beitrag5_twodaynet.html . (dp)(0,1h (05.8.2009))

Hatte ich eben etwas vergessen, bin ich wieder an der Suchtquelle number one, dem PC. Vielleicht finde ich ja durch diesen Sprachvergleich auch noch Dänisch-Übersetzungsfehler?

Hier habe ich mal in der Tabelle einige Sätze gegenübergestellt:
Satz-Nr.EnglischNorwegischDänisch
0aINVESTIGATIONS TO
REACTIONS FROM DEHYDROASCORBIC AND DIKETOGULONIC ACID
WITH THE HELP OF CALCULATOR SUPPORTED INFRARED SPECTROSCOPY (German)
UNDERSØKELSER TIL
REAKSJONER FRA DEHYDROASCORBIC OG DIKETOGULONIC SYRE
VED HJELP AV KALKULATOR STØTTET INFRARØD SPECTROSCOPY (tysk)
UNDERSØGELSER TIL
REAKTIONER AF DEHYDROASCORBINSYRE OG DIKETOGULONSYRE
VED HJÆLP AF COMPUTER - UNDERSTØTTET INFRARØDSPEKTROSKOPI (tysk)
0bpresented by Detlef Pagel from Hermannstein / Kreis Wetzlar, Germanyoverrakt ved Detlef Pagel fra Hermannstein/Kreis Wetzlar, Tysklandpræsenteret af Detlef Pagel (født i Hermannstein, Kreis Wetzlar, Tyskland)
1In this dissertation, it was examined the oxidation and reduction of ascorbic acid and dehydroascorbic acid (redox system) as well as the alkaline hydrolysis of the dehydroascorbic acid (DHA) to the diketogulonic acid (DKG).I denne dissertation, det undersøkte oksyderingen og reduksjon av ascorbic syre og dehydroascorbic syre (redox system) i tillegg til alkaline hydrolyse av dehydroascorbic syre (DHA) til diketogulonic syre (DKG).I denne doktorafhandling blev undersøgt såvel ascorbinsyre / dehydroascorbinsyre - redoxsystemets oxideringen og reduceringen som den alkalisk hydrolyse fra dehydroascorbinsyre (forkortelse DHA) til diketogulonsyre (DKG).
2With the help of the ascertained band parameters, standard and calibration spectra from the infrared measurements in substances, which contain H-O- and C=O-connection groups, the methodology to observe the reactions with infrared spectroscopy as well as the interpretation experienced an essential support.Ved hjelp av den konstatert sammenbindingsparametre, standard og kalibreringsspektra fra den infrarød mål i substanser, som inneholder H-O- og C = O-forbindelsesgrupper, metodikken observere reaksjonene med infrarød spectroscopy i tillegg til interpretasjonen erfart en nødvendig støtte.Ved hjælp af konstateret båndparametrene, standard- og kalibrerings-spektrerne fra infrarød målingerne hos substanser, hvilke indholder H-O og C=O bindingsgrupper, erfarede såvel metodologien at observere reaktionerne med infrarødspektroskopi som interpretationen en væsentlig understøttelse.
3In this connection, the problems of the keto-enol tautomerism were studied in acetylacetone and (iso-) ascorbic acids.I denne forbindelse, problemene av keto-enol tautomerism studerte i acetylacetone og (iso-) ascorbic syrer.I denne sammenhæng blev studeret keto-enol-tautomeriens problemerne hos acetylacetone og (iso-)ascorbinsyrer.
4It further appeared, that the square root values of the integral extinction coefficient of the O=C-stretching vibration modi which are proportional to the dipole moment changes varied comparably by the application of neighboring connection groups.Det fremmer kommet fram, at kvadratrotverdiene av den vesentlig extinction coefficient av O = C-strekkende vibrasjon modi som er proporsjonal til dipoløyeblikket forandringer varieret tilsvarende ved anvendelsen av tilgrensende forbindelsesgrupper.Endvidere det visede sig, at integral ekstinktionskoefficientens kvadratrod-værdierne på O=C stræksvingningsmoderne, hvilke er proportionale til ændringerne af dipolmoment, ændrede sig til at sammenligne gennem indsats af nærliggende bindingsgrupper.
5It was able to pursue the phenomenon of the hydration of keto groups with infrared spectroscopy in a simple molecule (butanal).Det forfulgte fenomenet av hydration av keto grupper med infrarød spectroscopy i en enkel molekyl (butanal).Hydrationens fenomenet af keto-grupper kunne blive forfulgt med infrarødspektroskopi hos et enkelt molekyle (butanal).
6aWith the dehydroascorbic acids in solution the interpretation is still ambiguously because of several mutually effects of influence.Med dehydroascorbic syrer i løsning interpretasjonen er enda tvetydig på grunn av adskillige gjensidig virkninger av innflytelse.Hos dehydroascorbinsyrerne i opløsning interpretationen er endnu flertydig på grund af adskillige gensidig indvirkende effekter.
6bHowever, clear differences arose in the H-O- and O=C-stretching vibration area between crystalline bis-DHA and the hydrated DHA form.Imidlertid, klar forskjeller oppsto i H-O- og O = C-strekkende vibrasjonsområde mellom krystalin bis-DHA og hydrated DHA form.Dog fremgik klare forskelle i H-O og O=C stræksvingningsområde mellem krystallinsk bis-DHA og hydratisert formen af DHA.
7Unambiguously the deuteration of the HO groups succeeded at bis-DHA.Utvetydig deuteration av HO grupper lykktes på bis-DHA.Utvetydig lykkede deutereringen af HO grupperne ved bis-DHA'en.
8For the process of saponification of the DHA, there were determined functional coherencies of temperature and pH with an activation energy of 79.3 kJ/mol.For prosessen av saponification av DHA, der fastsatte funksjonssammenheng av temperatur og PH med en aktiveringsenergi av 79.3 KJ/mol.For DHA'ens forsæbnings processen blev fundet temperatur og pH afhængige sammenhænge med en aktiveringsenergi af 79.3 kJ/mol.
9aWith the help of the electronic data processing (EDP) one was able to separate up to three infrared standard spectra from D2O solutions.Ved hjelp av den elektronisk dataprosess (EDP) en separeredde opp til tre infrarød normal spektra fra D2O løsninger.Ved hjælp af den elektronisk databehandling (EDB) man kunne separere til tre infrarød standard-spektrer fra D2O opløsningerne.
9bThese are DHA, DKG and another reductone like substance.Disse er DHA, DKG og enda en reductone som substans.Denne er DHA, DKG og en andet redukton lignende substans.
10The by pH-titration and by infrared spectroscopy investigated pKa value of the soap making product (DKG) corresponds to known pKa values of oxocarboxylic acids (oxocarbonic acids).Den ved PH-titration og ved infrarød spectroscopy undersøkt pKa verdi av såpen lage produkt (DKG) svarer til visst pKa verdier av oxocarboxylic syrer (oxocarbonic syrer).Forsæbningsproduktets (DKG'ens) pKs-værdien, udfindet med pH titrationen og med infrarødspektroskopien, svarer til de bekendte pKs-værdier for oxo-carboxylsyrer.
11aThe development of CO2 in spectra of pellets can be led back on the decarboxyling DKG.Utviklingen av CO2 i spektra av pellets er LED tilbake på den decarboxyling DKG.Fremkaldelsen af CO2 i presset tabletters spektrer kan blive ført tilbage til den decarboxylerend DKG.
11bHowever, DKG is still quite stable in high concentrations in solution at 37°C.Imidlertid, DKG er enda helt stabil i høy konsentrasjoner i løsning på 37°C.Dog DKG er stadig temmelig stabil i høje koncentrationer i opløsning på 37°C.
12The DKG decomposition reactions were qualitatively examined, outgoing from DKG-stock solutions also in the neutral and alkaline pH area, except with the infrared spectroscopy, still with the spectral photometry, the fluorescence and also the electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy.DKG nedbrytningsreaksjoner kvalitativ undersøkte, avgående fra DKG-BEHOLDNINGSløsninger også i den nøytral og alkaline PHområde, unntar med den infrarød spectroscopy, stille med spektralphotometry, fluorescensen og også elektronet paramagnetic resonans (EPR) spectroscopy.DKG-spaltningsreaktioner blev kvalitativ undersøgt, gående ud fra DKG-stamopløsninger også i neutralt eller basisk pH område, uden for med infrarødspektroskopien noget med spektralfotometrien, fluorescens- og også (EPR) elektron paramagnetisk resonans-spektroskopien.
13a From DHA as well as from DKG it developed a ruby-red substance at high pH value.Fra DHA også da fra DKG det utviklet seg en ruby-rød substans på høy PHverdi.Både fra DHA og fra DKG, det udviklede sig en rubinrød substans på høj pH-værdi.
13bIt is unstable against aerial influences and can be brought in connection of radicalic processes.Det er ustabil mot antenneinnflytelser og einbringed forbindelse av radicalic prosesser.Den er instabil mod lufts inflydelser og kan ville bragt i sammenhæng med radikaliske processer.
14One has found an EPR signal, which points at R-O• radicals.En finner en EPR signal, som peker på R-O• radikalere.Det ville finde et EPR signal, hvilket pege hen på R-O• radikaler.
15It is problematic that reduction and oxidation are influenced by instabilities of DHA and DKG.Det er problematisk den reduksjon og oksydering influerer av ustabiliteter av DHA og DKG.Det er problematisk at DHA og DKG instabiliteter indvirke på reducering og oxidering.
16Therefore aequimolar NADH concentrations reduce only incompletely the DHA in the physiological pH area because of the additional DHA saponification.Derfor aequimolar NADH konsentrasjoner reduserer bare ufullstendig DHA i den medlidende PHområde på grunn av den ytterligere DHA saponification.Derfra ækvimolære koncentrationer af NADH reducere kun ufuldstændig DHA'en i fysiologisk område på grund af den yderligere DHA-forsæbning.
17 The same one counts with reductions by H-S-group containing substances for which an ostensible reaction order similar to the DHA saponification was found.Den samme teller med reduksjoner ved H-S-gruppe inneholde substanser for som en ostensible reaksjonsrekkefølge liknende til DHA saponification fant.Det gælder ligesom for reduceringer gennem H-S grupper intholdende substanser, for som blev fundet en tilsyneladende reaktionsordning sammenlignelig til DHA-forsæbningen.
18 However, an interstate which the real reduction reaction of DHA follows is proved by infrared spectroscopy with reactions by H-S groups.Imidlertid, en forbundsstat som den virkelig reduksjonsreaksjon av DHA følger beviser av infrarød spectroscopy med reaksjoner ved H-sgrupper.Dog ved reaktioner gennem H-S grupper, det bliver ført infrarødspektroskopisk bevis for en mellemtilstand, hvilken følger den egentlig DHA-reduceringsreaktion.
19 Clear infrared spectroscopic differences were found at oxidation reactions between derivatives which are incapable or capable to form a C(6)-O-C(3) - ring.Rydder infrarød spectroscopic forskjeller fant på oksyderingsreaksjoner mellom derivater som er udugelig eller dyktig forme en C(6)-O-C(3) - ring.Klare infrarødspektroskopiske forskelle blev fundet ved oxideringsreaktionerne mellem derivaterne hvilke er ude af stand og i stand til forme en C(6)-O-C(3) ring.
Anm.: Da im deutschsprachigen Urtext nur 19Sätze in der Zusammenfassung stehen, sind die aus zweckmäßigen Gründen verfassten Teilsätze in anderen Sprachversionen mit Seitenindizes (z.B.: 9a, 9b) gekennzeichnet. Hellgraue hinterlegte Zellen sind noch nicht überarbeitet und eine Rohfassung des freien Norwegisch-Testtranslators, der von google, Yahoo!Search und Ask.com gesponsert wird.

Heute war es hier +18.5°C Höchsttemperatur (Spät-Winter in Deutschland 2007: daher folgt meine Korrektur als Fortsetzung ab morgen!(dp)

Linksammler:
 • Lit. für vergleichende Sprachstudien Norwegisch-Englisch
 • norwegischer Wikipedia-Beitrag über Wasser
 • norwegischer Wikipedia-Beitrag über chemische Reaktionen (raske =schnelle, rasche; langsomme =langsame)
 • freier Verbix-online-Konjugator für norwegische Verben
 • Nomenklaturliste der Norwegischen Chemischen Gesellschaft(NKS)
 • Reisewörterbuch Norwegisch und: Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch
 • Arabisch(e Schriftzeichen) (Norwegischer Text)
 • Geschichte der Infraotspektroskopie (Norwegischer Text)
 • IR-Transmissions-Spektroskopie (Norwegischer Text)
 • Chemie und Chemische Analyse von Flüssigkeiten aus Quellen, Brunnen, Bohrlöchern (Norwegischer Text)
 • weitere wichtige Links zum Norwegischen (online-Wörterbuch bokmål,nynorsk; Sprachlernkurs; Radio hören usw.):
 • Norwegische Satzgrammtik (Englische Unterrichtssprache; Lit.>>: Fernhochschule Hagen)
 • Hier stehen noch weitere Links.

  Fortsetzung folgt
 • Norwegisch-Translator-Übersetzungstest meiner Diss.-Zsmfsg. -Teil 2

  Dieser gespiegelte Beitrag wird hier weder überarbeitet noch werden gebrochene Links korrigiert.
  Mehr» dazu in meinem Tagebuch-Zentralarchiv unter http://tb-archiv.drpagel.de/TB_2007-03-24Beitrag5_twodaynet.html . (dp)(0,1h (05.8.2009))

  Fortsetzung vom 12.3.2007

  Eine einleitende Aneck-Tote:

  Ich werde wohl so schnell mein Reiseerlebnis Nordkap-Fahrt 1980 nicht vergessen, als ein Kassierer bei einer Fjordüberfahrt unserer Reisegruppe eine überhöhte Fährgebühr abverlangt zu haben schien und sich dann desweiteren nach dem Gelderhalt auf sein Unverständnis berufen hat: ja wir wollten ja hinüber, was blieb uns da übrig, als jeden Phantasiepreis zu zahlen. Dabei dachten wir drei Studenten, wir seien schlau und fuhren eine Wegstrecke mit dem Auto bis zu einen Fährzwischenstopp, weil dann der Weg nicht so lang sei, also eine Überfahrt gespart sei. Aber wir "ulkige tre" waren fest davon überzeugt, dass der Kassierer uns die ganze Fährwegstrecke abkassiert hat. Ob ihn Norwegisch-Kenntisse eher beeindruckt hätten als unser schlechtes Englisch?

  Mal sehen, wie viele Sätze ich jetzt "ohne Norwegischkenntnisse" überarbeiten kann. Ich werde bei der Bearbeitung aber, wie beim Rumänisch-Übersetzen praktiziert, die Reihenfolge der Sätze nicht immer einhalten. Dafür sind sie ja durchnummeriert, verloren geht da nix! Interessante Links zu diesem Thema sammle ich nachträglich in einem Linksammler beim gestrigen Beitrag.

  Hier meine Korrektur zu Satz0a(Titel):
  UNDERSØKELSER TIL REAKSJONER FRA DEHYDROASKORBINSYRE OG DIKETOGULONSYRE VED HJELP AV KALKULATOR STØTTET INFRARØDSPEKTROSKOPI (tysk)
  Da habe ich mindestens 3Stunden herumgegooglet, um mich zu vergewissern, dass die Präpositionen "til", "fra" oder andere die passenderen sind. Weil aber die Norweger sowohl die Schweden als auch die Dänen besser verstehen, als ich manche deutsche Mundart, werde ich in Zweifelsfragen meine Korrektur analog zu einer dieser beiden Sprachübersetzungen ausrichten. Ob daraus nun defacto bokmål oder ein anderes norwegische Sprachbabylon wird, werden wohl nur die Norweger selber erkennen können.

  Satz0b hatte ich gestern schon einmal überarbeitet zu "overrakt ved Detlef Pagel (født i Hermannstein/Kreis Wetzlar, Tyskland)" und heute folgt die 2.Korrektur, nachdem ich den Verbix-Konjugator nach dem Verb "presentere" (nor.), zu deutsch "präsentieren, vorstellen", befragen konnte.
  presentert av Detlef Pagel (født i Hermannstein/Kreis Wetzlar, Tyskland)
  Die Zusammenfassung (Zsmfsg.) heißt auf Norwegisch wie im Dänischen auch "Samendrag", denn die Dänen haben sehr lange Zeit die norwegische Sprache beeinflusst. Jedoch haben die Norweger wohl beschlossen, "Ascorbinsäure" mit "k" als "askorbinsyre" zu schreiben, während die Dänen dem "c" bei "ascorbinsyre" dem Vorzug geben. Ich kann mich auch an Zeiten erinnern, als man in wissenschaftlichen deutschsprachigen Literaturen "Askorbinsäure" mit "k" geschrieben hat. Da der Testtranslator "ascorbic acid" und andere Chemikaliennamen nicht übersetzt hat, muss ich als erstes diese Satzübergreifende Korrektur von hand machen.

  Hier meine Genörgele zu Satz1:
  • Entweder man schreibe "oksyderingen og reduceringen" oder "oksidasjon og reduksjon". Diese Inkonsistenz fällt ja schon einem Nichtnorweger ins Auge!
  • hier gibt es zwar keine Vokalharmonie wie im Türkischen zu beachten, aber erst wird "denne dissertation" benutzt, dann "det". Ich sage auf deutsch auch nicht: "ich nehme die Frau", "der mir am besten gefällt". "den" hätte ich passender gefunden, auch bei meiner Wahl "avhandling". Ich bleibe aber bei der Analogie zum dänischen Satz.
  • wie schreibe ich nun das Imperfekt zu nor.: "bli" ("bleiben" (dts.))? "Verbix" bietet drei Schreibweisen zur Auswahl: jeg / du / han / hun / vi / dere / de ble / blei / bleiv, sogar im Infinitiv soll es neben "bli" noch "blive" geben. Erstaunlicherweise hat "google" mir auch "blev" untergejubelt! Es ist garnicht lustig!
  • Für "sowohl als auch" (dts.), (engl.:) "as well as", werde ich nach Langenscheidts UWT "Norwegisch" lieber "både ... og" wählen, auch wenn diesmal die Zuordnung der diversen "og" zum entsprechenden Satzteil nur schwer mit Kommata-Unterstützung ermöglicht wird.
  Hier meine Korrektur zu Satz1:
  I denne doktoravhandling ble undersøkt både, oksidasjon av askorbinsyre og reduksjon av dehydroaskorbinsyre (redoks system), og alkalisk hydrolyse fra dehydroaskorbinsyre (DHA) til diketogulonsyre (DKG).
  Später mehr. Die Sonne lacht! Heute sind +21°C im Wintermärchen versprochen! (dp)

  Nachtrag am 13.3.2007 um 22.30Uhr:
  Bisher findet google nur 1 dänische WebSeite (für Erstsemesterstudenten) die die bestimmte Form von "tautomeri" in folgendem Zusammenhang benutzt: "En vigtig type tautomeri er oxo/enol-tautomerien ..." und ich habe dazu noch den dänischen Genitiv "tautomeriens" konstruiert. Norwegisch findet google nur die unbestimmte Form "tautomeri", entweder als "keto-enol tautomeri", "keto-enol-tautomeri", "keto/enol tautomeri" oder keto/enol-tautomeri" (frei nach Schiller oder Goethe). Nur, dass es schon mal in meiner Sammlung steht, sei an dieser Stelle festhalten, dass das schwedische "tautomeri" auf Finnisch "tautomeria" heisst (Lit.>>), doch mit Finnisch werde ich vielleicht "finishen".

  Bei der Suche muss man daran denken, keine "-" einzugeben, da sonst nichts gefunden wird. Google interpretiert z.B. (nor.: "f eks") "keto-enol" als Suchauftrag für alle "keto"-Funde abzüglich derer, wo das Wort "enol" zusätzlich drinnen vorkommt: das ist stark gewöhnungsbedürftig!

  Nach 2.5 Stunden google-Recherche ist endlich meine Korrektur von Satz3 fertig:
  I denne sammenheng ble studert keto-enol tautomeriens problemerne hos acetylaceton (2,4-Pentandion) og (iso-)askorbinsyrer.
  Gute Nacht! (dp)

  Nachtrag am 14.3.2007 um 06.15Uhr:
  Nach dem Verbix-Konjugator soll man zwar die Infinitiv-Auswahl zwischen "bli" und "blive" haben, jedoch nach google-Suche erhielt man zur Zeit nur "kunne bli forfulgt"-Treffer. "Molekyl" wird von Wikipedia als "et molekyl" benutzt, weswegen davon auszugehen ist, dass der Testtranslator Wort-für-Wort übersetzt und daher die Form des unbestimmten Artikels nicht berücksichtigt hat. Ebenso findet google sehr wohl die Endungen vom Genitiv-"s" bei norwegischen Substantiven, so dass auch hier davon auszugehen ist, dass der Testtranslator alle Satzkonstruktionen "...of..." (engl.) mit "...av..." (nor.) anstatt mit Genitiv-"s" übersetzt. Hier ist mein korrigierter Satz5:
  Hydrasjonens fenomenet av keto-grupper kunne bli forfulgt med infrarødspektroskopi hos et enkelt molekyl (butanal).
  (dp)

  Nachtrag am 14.3.2007 um 06.55Uhr:
  "påvirkende virkninger" (nor.) hört sich wie "einwirkende Wirkungen" (dts.), also etwas ungeschickt formuliert an, zumal es "effekter" google-nachweislich auch gibt. Google findet zwar "indflytende" (nor.), jedoch mein Langenscheidts UWB nicht. Es kennt im norwegischen Teil "influere på" (nor.) und im deutschen Teil (nor.:) "ha innflytelse på" oder "påvirke" für (dts.:) "beeinflussen". Google und Langenscheidts UWB finden auch "flertydig" (nor.) für "mehrdeutig" (dts.), so dass ich mich auf die Beschränkung "tvetydig" (nor.) für "zweideutig" (dts.) nicht einlassen muss. Hier mein Satz6a:
  Hos dehydroaskorbinsyrer i løsning interpretasjonen er enda flertydig på grunn av adskillige gjensidig påvirkende effekter.
  Zeitaufwand von 1.5Stunden am frühen Morgen müsste mit Gold bezahlt werden, damit man "Gold im Munde" haben könnte! (dp)

  Nachtrag am 14.3.2007 von 11.15 bis 12.55Uhr und 13.10 bis 13.30Uhr:
 • Nach 20-minütiger google-Suche gefunden: "Algene som brukes til å produsere DHA-en er encellede planteplankton" (nor.). Hierbei handelt es sich nicht um die gleiche Bedeutung für die Abkürzung "DHA", sondern um eine omega-3-Fettsäure "docosaheksaoensyre" in Fischvorkommen "fisk" und Muttermilch "morsmelk". Aber darum ging es mir eigentlich nicht, sondern nur darum, eine Zitatquelle zu finden, wo einer Abkürzung die Endsilbe für einen bestimmten Artikel angehangen wird, als Bestätigung sozusagen. Das bedeutet, "docosaheksaoensyre" wird mit "DHA" und "docosaheksaoensyren" wird mit "DHA-en" abgekürzt. In meinem Artikel steht jedoch "DHA" für "dehydroaskorbinsyre" und folglich "DHA-en" für "dehydroaskorbinsyren". Auf dänischen Grammatik-Webseiten hatte ich nämlich gelesen, dass dort die Endsilben oder Buchstaben mit "'" anstatt mit "-" angehangen werden sollten.
 • Für "Deuterierung" (dts.), "deuteration" (engl.) habe ich zur Zeit weder "deuterering" noch "deuterasjon" gefunden. Vielleicht lockt die Erwähnung möglicher google-Begriffe an dieser Stelle ja weitere google-Seiten mit passender Suchantwort an? Hier meine Nachhilfe an google: gesucht ist das norwegische Wort für "Isotopic labeling" (engl.), "Isotopen-Markierung" (dts.) mit dem "sogenannten 2H-Isotop Deuterium", kurz auch "deuterium labeling" (engl.) genannt. Was kann ich dafür, wenn irgendwann das Wort "deuteration" aus den Publikationen verbannt wird/werden soll? Es wurde kein "isotopmerket" oder "isotopmarket" gekauft, auch keine "deuterium merkede forbindelser", sondern vor dem Experiment "do-it-your-self" frisch hergestellt. Mit Hilfe dieser Technik "Markierung mit Deuterium" (weil "Deuterium-Markierung" auf Deutsch nicht eindeutig ist und auch bedeuten könnte, man würde "Deuterium selber markiert haben") hat man quasi ein "chemisches cookie" gesetzt, vielleicht versteht google das nun besser?

  Sonst wäre der Satz7 fertig korrigiert:
  Utvetydig deuterasjon (deuterering) av HO grupper lykktes på bis-DHA-en.
  Ein Zeitaufwand von 2Stunden für diesen Nachtrag ist genug. (dp)

  Nachtrag am 14.3.2007 von 13.50 bis 14.20Uhr:
  Das ging ausnahmsweise mal schnell.
 • Gleichzeitig habe ich einen Fehler in meiner Dänisch-Übersetzung entdeckt: dort muss es natürlich auch "disse" (Plural) anstatt "denne" (Singular) heissen. Im Schwedisch-Text hatte ich es schon richtig gemacht.
 • Das Wort "like" (engl.) übersetzt der Testtranslator wohl separat mit "som" (nor.) für "welche(r,s)" (dts.), einem Relativpronomen. Das ist hier aber nicht gemeint. Also werde ich in der Englisch-Version "like" mit "reductone" durch einen Bindestrich zu "reductone-like" verbinden. Ich hoffe, damit zukünftigen Missverständnissen vorbeugen zu können.
 • Ein Blick in Langenscheidts UWB half: man kann für "ähnlich" (dts.) das dänische Analogon nehmen.
 • "og en enda" oder "og enda en", dass ist hier wohl eine Geschmacksfrage?
 • Bei "redukton" tun sich die norwegischen Webseiten noch schwer. Zwar hat no.wikipedia.com bereits einen Link auf ein deutschsprachiges Buch über "Reduktone" gesetzt, andererseits wird trotz google-Einstellungen "Suchsprache Norwegisch" und dem fehlenden Hinweis "Es gab keine Ergebnisse für die ausgewählte(n) Sprache(n)" nur eine albanischsprachige Forum-Webseite angezeigt, in welcher es wohl um "(¿) konspirative Theorien (?)" geht. Dabei ist dort im HTML-Tag angegeben: dir="ltr" lang="al". Zitat und lieber Gruß von Freund Reinhard, der sich gerade die laufende Nase zwischen weißen Bergen und grünen Tälern in Südtirol zuhält, an google: "lesen müsste man können, dann ist man im Vorteil!"

  Hier mein korrigierter Satz9b:
  Disse er DHA, DKG og en enda redukton lignende substans.
  Zeitaufwand von 0.5Stunden

  Diesmal ging der Kartengruß aber flott. Gute Besserung Reinhard! (dp)

  Fortsetzung folgt
 • User Status

  Du bist nicht angemeldet.

  Aktuelle Beiträge

  Norwegisch-Translator-&Uum l;bersetzungstest...
  Dieser gespiegelte Beitrag wird hier weder überarbeitet...
  drpagel - 6. Aug, 05:56
  Norwegisch-Translator-&Uum l;bersetzungstest...
  Dieser gespiegelte Beitrag wird hier weder überarbeitet...
  drpagel - 6. Aug, 05:54

  Links

  Suche

   

  Status

  Online seit 4225 Tagen
  Zuletzt aktualisiert: 6. Aug, 11:17

  Credits

  vi knallgrau GmbH

  powered by Antville powered by Helma


  xml version of this page

  twoday.net AGB


  Fortsetzung
  Profil
  Abmelden